මිත්‍ර…බොල්ලෑ වූ දත් දෙපල

විඩාපත් කෙසඟ ගත

කොල්ලො උඹ ලස්සනයි

අප්පච්චිට වැඩිය….

කුමට නුඹෙ රුව උවන්

නොමැති නම් හද රුවන්

වෙයන් මහ පුරුෂයෙක්

ගුණදාස ගුණ තුලින්

ගැයූ ඒ මියුරු ගී

බොල්ලෑවෙ සර මැදින්

කෙසඟ ගත පරදවයි

ඔහු දිනූ මහ සටන්

ඇත්තේය දාසයන්

ගුණ නොමැති නිවටයන්..

වෙයන් තව දාසයෙක් ගුණෙන් පිරි -ප්‍රේමයෙන්…

Aruගෙ අඩවිය .

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s