චූටි දුව උඹට


රුක කි
ඔබ අපට
රුක් මැද…
පතින් පිරි
රුකය
පත් බර…………….
මලකි
ඔබ අපට
මල් මැද……
පෙතින්  පිරි
මලය
පෙතිබර…………………..
මිණකි
ඔබ අපට
මිණ මැද……
නිලෙන් පිරි
මැණික
නිලඹර………………………
දුවකි
නුඹ අපට
රන්කඳ……..
ගුණ  අගෙන්
සුපිරි
පෙම්බර
රුවැති වාසනා………….

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to චූටි දුව උඹට

  1. Pissu Hadena Sada says:

    I couldnt have asked for more 🙂

  2. Miyuru says:

    මං මේක දෙකෙන් වැඩි කරල හදවතේ තැන්පත් කරගත්තා…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s