නොමළ නුඹට

හැදුනේ එකම එක වහලක, එක    මවුනේ
සිදුවු සියලු හැම නපුරුය, මල     තුමනේ
කල දෑ නොකලදෑ කීමට,දිව       හඬනේ
අමතක කලේ නුඹ මිස මම නොව රජුනේ…..
වුන දේ ගියාදෙන් ඉවතක    ගියාදෙන්
අමතක මතක රිසිසේ රජ    වුනාදෙන්
ඇවැසි මඟක මම කල දේ  කලාමෙන්
ඇයි බැරි උනේ මලයො හත් වලාමෙන්…..
උවැසි අහක රජ අභරණ   ලැබවේවා
කැමති  තැනක රජ කුමරියො හිමිවේවා
නුඹත් මමත් රජ කුමරුන් සේ බෝවා
භවයේ දිනක ධම්මික අරුණම වේවා….

Aru

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to නොමළ නුඹට

  1. Miyuru says:

    පෞද්ගලික අත්දැකීමක් කියල හිතනවා…

  2. Pingback: අවුල් වන්නට පෙර (34)….කොහේ යන්නද? | Aru-ge adaviya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s