මරණ එක, මැරෙණ එක ලේසියි බං…. මේක ගාමන්ට් එකක් ….

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to මරණ එක, මැරෙණ එක ලේසියි බං…. මේක ගාමන්ට් එකක් ….

  1. සෙන්නා says:

    සහෝදරයා.. සුපිරි නාට්‍යයක්….

  2. එල ද බ්‍රා මෙන්ඩා says:

    මම හිතුවෙ බ්‍රා මහන ගාර්මන්ට් එකක් කියලා වැඩක් නැහැ ශර් ට මහන එකක්..
    ටි වි එකක් නැහැ…ගෙදර..

  3. මොනව උනත් … මම අජන්තය උනානං අර දඩබල්ලට ගහලා දාන්නේ නැ බං ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s