ධර්මසිරි බංඩාරනායක කෙසේ වෙතත් මා දුටු සහ දකිනා රිපීටින් සමාජ මහ සොහොන් සන්නිය.

ලියන්න කම්මැලියි. ඒත් මේවා අහන්න ඕන දේවල්. උරහිසට මතින් නොව…නාසයට ඉදිරියෙන්. විවේකය රස විඳින්නා , අවිවේකයට රුචි නොදක්වන්නේය. හරිද මන්දා. Not only over the shoulder……in front of (one’s) nose

http://www.itntv.lk/2018/04/22/over-the-shoulder-episode-15-2018-04-22/

http://www.itntv.lk/2018/05/06/over-the-shoulder-episode-16-2018-05-06/

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to ධර්මසිරි බංඩාරනායක කෙසේ වෙතත් මා දුටු සහ දකිනා රිපීටින් සමාජ මහ සොහොන් සන්නිය.

 1. Chandana Gunasekera says:

  Thanks brother!!

  Regards

  Chandana Gunasekera 07540385096

  >

 2. Anonymous says:

  පිං අරූ!

 3. Ajith Dharma says:

  කැටිපේ ඔතනට ගිය එක හොඳයි කියල හිතෙන්නේ නැත්ද? (ඒ ගැන විවෙච්න ආවට )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s