මාර්ටින් නිමොලර් හරිනේ බං………

මේවා දේශපාලන අරුතෙන් හෝ දේශක අරුතෙන් නොහිතුවත්, මේවා සදාසොත්ති යථාර්තයන්. තම තම ජීවිත හා ආරුඪ කර ගෙන හිතා බැලීම මාර වටිනවා බං. නිකමට හිතලා බලපල්ලා.

 

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to මාර්ටින් නිමොලර් හරිනේ බං………

 1. pra jay says:

  First, they came for the Socialists, and I did not speak out, because I was not a Socialist. Then, they came for the Trade Unionists, and I did not speak out, because I was not a Trade Unionist. Then, they came for the Jews, and I did not speak out, because I was not a Jew. Then, they came for the sick, the so-called incurables, and I did not speak out, because I was not sick or incurable. Then, they came for the Catholics, and I did not speak out, because I was not a Catholic. Then, they came for the disabled, and I did not speak out, because I was not disabled. Then, they came for the homosexuals, and I did not speak out, because I was not a homosexual. Then, they came for the Bohemians, and I did not speak out, because I was not a Bohemian. Then, they came for the Slovaks, and I did not speak out, because I was not a Slovak. Then, they came for the Czechs, and I did not speak out, because I was not a Czech. Then, they came for the Austrians, and I did not speak out, because I was not an Austrian. Then, they came for the West Prussians, and I did not speak out, because I was not a West Prussian. Then, they came for the Bolsheviks, and I did not speak out, because I was not a Bolshevik. Then, they came for the Serbs, and I did not speak out, because I was not a Serb. Then, they came for the Protestants, and I did not speak out, because I was not a Protestant. Then, they came for the Albanians, and I did not speak out, because I was not an Albanian. Then, they came for the Austrians, and I did not speak out, because I was not an Austrian. Then, they came for the Latvians, and I did not speak out, because I was not a Latvian. Then, they came for the Lithuanians, and I did not speak out, because I was not a Lithuanian. Then, they came for the Estonians, and I did not speak out, because I was not an Estonian. Then, they came for the Poles, and I did not speak out, because I was not a Pole. Then, they came for the Freemasons, and I did not speak out, because I was not a Freemason. Then, they came for the Ukrainians, and I did not speak out, because I was not an Ukrainian. Then, they came for the Byelorussians, and I did not speak out, because I was not a Byelorussian. Then, they came for the Moldavians, and I did not speak out, because I was not a Moldavian. Then, they came for the Sammarinese, and I did not speak out, because I was not Sammarinese. Then, they came for the Monacans, and I did not speak out, because I was not a Monacan. Then, they came for the Yugoslavians, and I did not speak out, because I was not a Yugoslav. Then, they came for the Romanians, and I did not speak out, because I was not a Romanian. Then, they came for the Dutch, and I did not speak out, because I was not Dutch. Then, they came for the Esperantists, and I did not speak out, because I was not an Esperantist. Then, they came for the Italians, and I did not speak out, because I was not an Italian. Then, they came for the Hungarians, and I did not speak out, because I was not a Hungarian. Then, they came for the Danish, and I did not speak out, because I was not Danish. Then, they came for the Belgians, and I did not speak out, because I was not a Belgian. Then, they came for the Aegeans, and I did not speak out, because I was not an Aegean. Then, they came for the Finns, and I did not speak out, because I was not a Finn. Then, they came for the Croatians, and I did not speak out, because I was not a Croatian. Then, they came for the Macedonians, and I did not speak out, because I was not a Macedonian. Then, they came for the Luxembourgers, and I did not speak out, because I was not a Luxembourger. Then, they came for the Montenegrans, and I did not speak out, because I was not a Montenegran. Then, they came for the Romanis, and I did not speak out, because I was not a Romani. Then, they came for the citizens of Danzig, and I did not speak out, because I was not a citizen of Danzig. Then, they came for the Soviets, and I did not speak out, because I was not a Soviet. Then, they came for the political prisoners, and I did not speak out, because I was not a political prisoner. Then, they came for the leftists, and I did not speak out, because I was not a leftist. Then, they came for the Jehovah’s Witnesses, and I did not speak out, because I was not a Jehovah’s Witness. Then, they came for the German Mennonites, and I did not speak out, because I was not a German Mennonite. Then, they came for the Lutherans, and I did not speak out, because I was not a Lutheran. Then, they came for the Christian clergy, and I did not speak out, because I was not clergy. Then, they came for the Amish, and I did not speak out, because I was not Amish. Then, they came for the Hutterites, and I did not speak out, because I was not a Hutterite. Then, they came for the lesbians, and I did not speak out, because I was not lesbian. Then, they came for the transgender people, and I did not speak out, because I was not transgender. Then, they came for the deaf, and I did not speak out, because I was not deaf. Then, they came for me, and I told them, what took you so fucking long?

 2. ජර්මානු ජාතික මාටින් නීමොලර් පාස්ටර් තුමා (1892-1984) විසින් හිට්ලර් ගේ නාසි ඝාතක කණ්ඩායම් පිලිබඳව ලියන ලද First They Came නමැති ප‍්‍රසිද්ධ කවියේ අනුවාදයකි.

  පළමුව ඔවුන් ආවේ මරණට සැරසී
  කොමිනිස්ට් කාරයන් රංචුව දස වද දී
  මුනිවත රැකිමි නොම ගෙන කරදර සිතටා
  කොමිනිස්ට්වාදියෙක් නොවෙමිය මම කිසිදා

  දෙවනුව ඔවුන් ආවේ ගිනි අවි රැගෙන
  මරණට මානසික ආබාධැති පිරිස
  කිසිවක් නොදෙඩුවෙමි ඒ ගැන මම මුවිනි
  රෝගාබාධ මා මනසේ නැති බැවිනි

  තෙවනුව ඔවුන් මැරුවේ හිත් පිත් නැතුව
  යුදෙව් ජන පිරිස ලොකු පොඩි අඩු නැතුව
  කුමකට විමසමි ද මම ඒ ගැන ඉතින
  යුදෙව්වෙක් නොවෙමි මම එය දැන ගනුව

  ඉන් පසු මරා දැම්මෝ ඒ වදක කැල
  අදහන කතෝලික ආගම සියළු දෙන
  මුවින් නොබැන සිටියෙමි මම සැනසිල්ලේ
  ප්‍රොතෙස්තන්ත දහමය මා අදහන්නේ

  අවසන ඔවුන් ආවේ මා සොයාගෙන
  මරණ සහතිකේ මගෙ දින දමා ගෙන
  කිසිවෙකු සිටියෙ නැත ඒ බිහිසුනු දිනයේ
  මා ගැන හඬක් නැගුමට මේ මිහි තලයේ

  අනුවර්තනය – රසික සූරියආරච්චි
  http://boondionline.blogspot.com.au/2010/02/blog-post.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s