අන්න පෝන්ඩු සහ ජන්න පොනතාව………

කැමතිම නම් පමනක් අහපල්ලා….මේ කේමදාස!!!!
ලොක්කා මැරුණේ නැහැ.ඈත ඉඳන් බලන් ඉන්නවා….පරමාදර්ශී මිනිස්සු. මාස්ටර්ගේ Killer  කියන කෑසට් එක නැවත අහලා බලන්න ඕන කාලයක්. අපිට පිස්සූ යකුනේ…………

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to අන්න පෝන්ඩු සහ ජන්න පොනතාව………

  1. අන්න පෝන්ඩු සහ ජන්න පොනතාව………
    අරු….., මුන්ට පුන්නක්කු ත් හොඳ වැඩීද මන්දා………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s