නැහැ ඉස්කෝලේ……

වැඩ කරන තැන ඉස්කෝලේ නිසා සුමාන තුනක් නිවාඩු ලැබුනා.. මට මේ සින්දුව මතක් වුනා..

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to නැහැ ඉස්කෝලේ……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s