රජතුමාගේ මුද්ද

දුටුගැමුණු රජතුමාගේ මුද්ද සොයා රටම හාරයි…(පුවතක් )

කරනම් ගගහා හෙව්වත් ගැමුණුගේ මුද්ද
වැඩකට ඇත්තෙ නැහැ ඔය වගේ බොරු යුද්ද
දන්නෙමි තියෙන තැන කියනෙමි කර සද්ද
උස්සා බලාපන් ඥාණක්කගෙ රෙද්ද….

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s