වාසු–සුවා–සුවාසු

කිසිම වැදගැම්මකට නැති,කිසිම වැඩක් නැති අ‍යට ඉස්සර කිව්වෙ සුවා පොරක් කියලාය.දැන් කියන්නෙ වාසු පොරක් කියලයි.කේන්ති ගන්න දෙයක් නැත.සිද්ධවෙලා තියෙන්නෙ අකුරු දෙක පැති මාරුකර ගැනීම පමනි.කථා කරගෙන වුනාද දන්නෙ අකුරු දෙක පමනි.
සුවා—වාසු(දෙකම එකනෙ ,නේද වාසු?

Aru

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s