විරුවන් හිර ගෙදර—බල්ලන් රජ ගෙදර

ඉතින් අපි
කවදාක
හිනැහෙමුද
මේ රටේ….?

Aru

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to විරුවන් හිර ගෙදර—බල්ලන් රජ ගෙදර

  1. dayalbathee says:

    අප ඉගෙන ගන්නේ බොහෝ හෙමිනි, ඉතින් අනාගතේ යම් දවසක් එනකම් බලා ඉමු.

  2. Miyuru says:

    අයියෝ අර පින්තූරෙ දැක්කම හිනා කාල මැරෙනවා… තුන්දෙනාගෙම කටවල් කෙහෙල් ඇවරි වගේ… 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s